Rozhovor s Ing. Davidem Kasperem v magazínu STAVITEL

01.10.2014